T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

TC VAKFI İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE VE ŞARTNAME LİSTESİ


1. Aşağıda konumları belirtilen Vakfın taşınmazları, ihalede oluşacak fiyatlar üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak İdarenin uygun görmesi halinde, ihalede belirlenecek aylık ücret, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren takip eden yıllar için 12 aylık tarifeye göre değişiklikten az olmamak kaydıyla artırılacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen tüketici fiyatları endekslerindeki ortalamalar. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira süresi uzatılmayacak ve 6564 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi uyarınca tahliye edileceklerdir. İhale 20.12.2023 Çarşamba günü saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:2 Beyoğlu/İst. İstanbul’da Vakıf Birinci Bölge Müdürlüğü’nün zemin katındaki yarışma salonunda yapılacaktır.


2. İhaleye katılabilmek için adayların yazılı, geçici ve ek teminat mektubu ibraz etmeleri gerekmektedir.İhaleye bireysel olarak katılacak olanlar için kişisel veri örneği ve ikamet belgesi (e-posta yoluyla gönderilir) ile birlikte . hükümet), şirket olarak girmeleri halinde; Başvuruyu, 19/ Salı günü saat 16:00’ya kadar, orijinal veya onaylı nüshaları ve şirket kaşeleri ile birlikte, ticaret sicil gazetesi, işletme belgesi ve imza sirküleri ile birlikte İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğümüzün ihale ofisine (zemin katta) bizzat teslim ediniz. 12 /2023 Eksik evrakla yapılan başvurular, depozito bedelini evraklarla birlikte yatırmak zorunda olacağından kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletname aslı, içinde bulunulan takvim yılına ait veya 1 yıldan eski olmamalıdır.


3. Sermayesi ihaleye çıkan gayrimenkullerin tahmini toplam yıllık değerinden az olan şirketler ihaleye alınmayacaktır.


Dördüncü kişi veya şirketlerin ortak olarak ihaleye katılmak istemeleri halinde noter onaylı ortaklık beyanı sunmaları gerekmektedir.


5. Başvuruda bulunan ve ilan tarihi konusunda bilgilendirilme talebinde bulunanlara, bu ilanla bilgilendirilmiş sayılacağından ayrıca bilgi verilmeyecektir.


6.Yarışma 6500 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 2886 sayılı Kanun olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun fiyatı belirlemekte serbesttir. Bu mülklerin kiralanmasıyla ilgili tüm vergi, komisyon, reklam masrafları, sigorta ve noter ücretleri kiracıya aittir.


7. Kiralanan mülk üzerine yapılacak prefabrik bina, idaremiz ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve onaylayacağı projeye göre idaremiz ve ilgili belediyenin izni alınmak kaydıyla inşa edilecektir. Üzerine inşaat yapılması serbest ve kayıtsız şartsız olup, noter terkedilip idaremiz adına bağışlanmıştır.


8. Kiracı, mülkü kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, İdaremizin izni olmadan kullanım hakkını veya sözleşmeyi başkasına devredemez, idarenin izni olmadan devir, ortaklık veya şirket değişikliği yapamaz.


9. Söz konusu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5’i mesai bitimine kadar peşin olarak ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare kredileri hakkında 550 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 6183 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 77’nci maddesi uyarınca kamu borçlarının tahsili usulü hakkında. 5737.


10.İdaremiz mülkün reklam yapılmasına uygun alanlarını kiralayabilir ve kiracı gerekli kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür.


11.Vakfın gayrimenkulleri kira stopajından muaftır.


12. Kira sözleşmesi imzalanırken kefillerin mali durumları değerlendirilecek ve gerekirse koşulları belirleyecek belgeler istenerek sözleşmede belirtilen mali yükümlülüğü yerine getirip getirmeyecekleri değerlendirilecek ve en az iki kefil atanacaktır. sözleşmenin mali tutarına uygun olarak.


13. İhaleyi kazanan kişi veya şirketlerin, sözleşmeyi belirlenen süre içerisinde akdetmemeleri halinde, verdikleri geçici ve ek teminatlar bilançoya gelir kaydedilir. Özel kişi ve işletmeler bir yıl süreyle tüm ihalelerden muaftır.


14. Yarışma komisyonu, yarışmacıları çağırırken sıralamada belirtilen sıraya bağlı olmayıp, yarışmayı dilediği sırayla yürütmekte serbesttir.


15.Genel ve özel şartlar Bölge Müdürlüğümüz İhale Ofisinden mesai saatleri içerisinde talep edilebilecektir.


16. İhaleyi kazanamayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının iadeleri, ihaleyi takip eden 15 gün içerisinde katılımcıların banka hesaplarına aktarılacaktır.


(Tel: 0 212 251 88 10 dahili (7426) – (www.vgm. gov. tr.)


İSTANBUL VAKIFLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK EMLAKLAR


EMİR

DOSYA

VİLAYET

ŞEHİR

ÇEYREK

CADDE / YOL

GETİRİLER

TİP

ADA

PAKET

ALAN

PAYLAŞMAK

AYLIK
MUHTEMELEN

GEÇİCİ E

SUNMAK

SUNMAK


HAYIR

HAYIR

MAHALLE/KÖY

KONUM

HAYIR

HAYIR

HAYIR

M2

FİYAT

EK GARANTİ

TARİH

ZAMAN


bir

341130072000

İstanbul

Sarıyer

Rumeli Hisarı

Hisar Meydanı

Özel şartlı araziye el konulması

73

2

3.756,00m2

Tam dolu

750.000,00 TL

1.260.000,00TL

20.12.2023

01:00


Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort