MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE 1. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından üretilen ekmek çeşitlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesinden satış ihalesi
İHALE TARİHİ : 29.08.2023
İHALE SAATİ: 14:00
İHALE SÜRESİ : 1 (Bir) yılS.No EKMEK ÇEŞİTLERİ İDARE SATIŞ BEDELİ İHALE SÜRESİNCE ORTALAMA ÜRETİLECEK EKMEK SAYISI TAHMİN EİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)
1 Somun Ekmek (220 Gg) 4,35 13.104.000 57.002.400,00 2.435.940,00
2 Kepek Ekmek (220 Gr) 5,35 1.248.000 6.676.800,00
3 Çavdar Ekmek (220 GR) 6,85 624.000 4.274.400,00
4 Tam Buğday Ekmeği (220 Gr) 6,85 624.000 4.274.400,00
5 Roll Ekmek (50 Gr) 1,25 5.304.000 6.630.000,00
6 Ramazan Pidesi (300 Gr) 9,00 260.000 2.340.000,00
TOPLAM 21.164.000 81.198.000,00

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Yukarıdaki işin tahmini yıllık ekmek sayısı, tahmini bedeli, ihale tarihi, saati ve % 3 oranında 2.435.940,00 TL geçici teminatı belirtilmiştir.
MADDE 2. Şartname Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi No:107 Gökdelen İş Merkezi Kat:26 Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhaleli İşler Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 2.000,00 (İki Bin) TL bedelle satın alınabilir.
MADDE 3. İşe başlama tarihi: Yer teslimi ile başlayacaktır.
MADDE 4. İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı;

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda,
 2. Tekliflerin Teslim Yeri Tarihi Ve Saati: Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) 2.Kat/Mersin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı/Encümen Şube Müdürlüğü’ne 29.08.2023 tarihinde en geç 13:00 saatine kadar teslim edilecektir.
 3. İhalenin Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir

MADDE 5. Geçici teminat yıllık tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç) oranında alınacaktır.
MADDE 6. Kesin teminat yıllık ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.
MADDE 7. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
MADDE 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiler bu ihaleye giremez.
MADDE 9.İhaleye katılacaklarda aranılan belgeler;

 1. Gerçek Kişi Olması Halinde

 1. Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden alınan belgenin aslı veya E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilecektir. Bu belgeler ihale günü itibari ile son bir ay içinde alınmış olmalıdır.)
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı İhale Aşamasında İbraz Edilecektir)
 3. Adli Sicil Belgesi (Adliyelerden alınan belgenin aslı veya E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilecektir. Bu belgeler ihale günü itibari ile son bir ay içinde alınmış olmalıdır.)
 4. İmza Beyannamesi (Aslı veya Noter Onaylı Aslı Gibidir)

 1. Tüzel Kişi Olması halinde

1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
2. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil Belgeleri (Adliyelerden alınan belgenin aslı veya E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilecektir. Bu belgeler ihale günü itibari ile son bir ay içinde alınmış olmalıdır),
3. İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yâda bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere bütün hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir)

 1. Ortak Girişim Olması Halinde

1. İş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak)
2. Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.

 1. Ortak Belgeler

 1. Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.
 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet edene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
 3. Bu ilanın 1. maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu verilecektir.
 4. Bu ilanın 2. maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
 5. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan “borcu yok” yazısı alınacaktır.
 6. Vekâlet durumunda vekâlet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir. (Adliyelerden alınan belgenin aslı veya E-Devlet Kare kodlu çıktısı kabul edilecektir. Bu belgeler ihale günü itibari ile son bir ay içeresinde alınmış olmalıdır.)
 7. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 8. Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde İdari Tip Şartname ve Sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01876155

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.

gaziantep bayan escort antep escort