BORU HATTI REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR – Resmi İlan Haberleri

BORU HATLARI LE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞALGAZ NAKLİYE 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

175+500 ile Kp:205+500 arası 22 noktada boru hattının 36 inç-Cs2 tekliflerinde rehabilitasyonu DGBH ana iletim bölge müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan BOTAŞ Doğal Gaz İletim II Kamu İhale 19. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü Kanun no. 4734 ve teklifler sadece EKAP üzerinden elektronik olarak alınacaktır. İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:


1-yönetim
bir isim : BORU HATLARI LE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞALGAZ NAKLİYE 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
b) Adres : RAMAZANOĞLU MAH. KAYNARCA CAD. 74 34906 PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165604000 – 2165604110
ç) İhale dokümanlarının elektronik imza ile görüntülenebileceği ve indirilebileceği internet sitesi. : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işleri


bir isim : BOTAŞ DOĞALGAZ İLETİM II BÖLGESEL YÖNÜ 36 İNÇ Tip-CS2 ANA İLETİM DGBH’NDE 175+500 İLE KP: 205+500 ARASI 22 NOKTALI BORU HATTI’NIN İYİLEŞTİRİLMESİ
b) Nitelik, tür ve miktar : 1785 metre uzunluğundaki 36 inçlik boru hattının izolasyonu yenilenecek. (36 inçlik boru hattı soğuk yalıtımla sarılmıştır). Çalışma 23 km’lik hat üzerinde 22 noktada toplam 1785 metre gerçekleştirilecek.
EKAP’ta yer alan ihale dokümanında yer alan idari şartnameden detaylı bilgi alınabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ilinin Çatalca ilçesi sınırları içerisindedir.
d) Teslim süresi/tarihi : teslim tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçmiştir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
Çalışmalar, şantiyenin teslim edilmesiyle başlayacak.

3-Teklifa) İhale tarihi ve saati (teklifin sonu). : 05/24/2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplanma yeri (e-tekliflerin açılacağı adres), : BOTAŞ Doğal gaz taşımacılığı II. Bölge Yönetimi Eğitim Odası

4. İhaleye katılma şartları ile yeterliklerin değerlendirilmesinde uygulanacak belgeler ve kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri, yeterlilik kriterlerini ve fiyat dışındaki unsurlara ilişkin bilgileri elektronik tekliflerinde beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunuzu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişiler; İstekli yönetimindeki yetkililere göre, ortaklar ve ortaklık ilişkileri (halka arz edilen paylar hariç)/üyeler/kuruculara ilişkin bilgiler EKAP tarafından idareden alınmaktadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Yönetmelikte belirlenen teklif depozitosu.
4.1.5 İhale konusu işlerde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak, tüm işler taşeronlara yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişinin iş tecrübesine ilişkin ibraz ettiği belge, tüzel kişinin yarısından fazlasına sahip olan pay sahibine ait ise, ticaret ve sanayi/ticaret odası nezdindeki ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir veya yeminli mali müşavir, ilk ihalenin yapıldığı tarihten itibaren, bu durumun son bir yıldır sürekli olarak sürdürüldüğünü gösterir belge, düzenlendiği tarihten geriye doğru.4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Belirtilmemiş ekonomik-mali yeterlilik kriterleri için idare tarafından.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi belgeleri:
Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere ihale konusu işlerde veya benzeri işlerde son onbeş yıl içinde bir bedelli sözleşme kapsamında yapılmış iş tecrübesini gösteren belgeler.


4.4. Bu ilanda asimile sayılacak işler ile benzeri eserlerle kıyaslanabilir mühendislik ve mimarlık çalışmaları:
4.4.1. Bu duyuruya asimile sayılacak işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A-III grubu işler, benzer işler sayılır.
4.4.2. Benzer işlere eşdeğer muamele görecek mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer bir iş tecrübesi belgesi yerine kullanılabilecek diploma, İnşaat Mühendisliği Bölümü diplomasıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat üzerinden belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7. Spesifikasyonlar EKAP’ta ücretsiz olarak mevcuttur. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını elektronik imza ile EKAP üzerinden indirmeleri gerekmektedir.
8. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra elektronik imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar ihaleye ilişkin elektronik anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonrasında istekli ile anahtar teslimi götürü bedelli sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu duyuruda eserin tamamı sunulacaktır.
11. İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendileri tarafından belirlenecek miktarda teminat vermek zorundadır.
12. Bu yarışta elektronik redüksiyon olmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum şeklinde teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhaleye uygulanacak sınır değer katsayısı (N): 1
Limit değerin altında teklif veren isteklilerin teklifleri gerekçe gösterilmeksizin reddedilecektir.

EPDK Yapı ve Hizmet Belgesi istenecektir. Kategoriler: İnşaat ve mekanik.

Baskı numarası: ILN01821294

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.